Kunt u niet direct vinden wat u zoekt? Bel ons gerust, we helpen u graag. 0341-552405 De Boekverkoopers

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Riemer & Walinga, Boekverkoopers op haar internetsite

en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Riemer & Walinga, Boekverkoopers en Afnemer worden aangegaan tot

het leveren van producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door Riemer & Walinga, Boekverkoopers uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken

geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Riemer & Walinga, Boekverkoopers : boekhandel, gevestigd te Ermelo,

ingeschreven in het Handelsregister te Oost Nederland, nr. 08008989. Internetsite: de plaats op het internet waar Riemer & Walinga, Boekverkoopers de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de

natuurlijke of rechtspersoon die met Riemer & Walinga, Boekverkoopers via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot

het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Riemer & Walinga, Boekverkoopers is 814853092B01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite

vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Riemer & Walinga, Boekverkoopers of haar toeleveranciers op andere wijze dan

op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Riemer & Walinga, Boekverkoopers niet voor producten die via

de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Riemer & Walinga, Boekverkoopers en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders

is afgesproken. 
3.2. Alle door gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde

prijzen zijn exclusief verzendkosten. 3.3. Riemer & Walinga, Boekverkoopers behoudt zich het recht voor de prijzen om welke

reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld.

Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Riemer & Walinga, Boekverkoopers zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan

door Riemer & Walinga, Boekverkoopers binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen,

in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. 
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via

de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Riemer & Walinga, Boekverkoopers .

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie

van Riemer & Walinga, Boekverkoopers geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel

door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 30 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Riemer & Walinga, Boekverkoopers.

Het volledige bedrag zal door Riemer & Walinga, Boekverkoopers worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen

zijn volledig voor de Afnemer. Riemer & Walinga, Boekverkoopers zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer

terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere

afleveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer

opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden,

achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan

komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
 5.2. Riemer & Walinga, Boekverkoopers is gerechtigd

nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Riemer

& Walinga, Boekverkoopers , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Riemer & Walinga, Boekverkoopers in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2.

Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Riemer & Walinga, Boekverkoopers aangewezen

bank- en/of girorekening, tenzij via op enige wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Riemer & Walinga, Boekverkoopers is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Riemer & Walinga,

Boekverkoopers te verrekenen met een vordering van Afnemer op Riemer & Walinga, Boekverkoopers , uit welke hoofde dan ook.
6.4.

Riemer & Walinga, Boekverkoopers heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante

betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in

verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Riemer & Walinga, Boekverkoopers gerechtigd vanaf de vervaldatum van de

factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Riemer & Walinga, Boekverkoopers tevens gerechtigd van

Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke

incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk, telefonisch of per e-mail (waarbij een

bevestiging van ontvangst is gevraagd en gegeven) en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Riemer & Walinga,

Boekverkoopers mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Riemer & Walinga,

Boekverkoopers ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd

product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Riemer & Walinga, Boekverkoopers kosteloos retour te zenden aan het

antwoordnummer: 2205 - 3840 ZA Ermelo, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in

een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de

retour gezonden producten zal Riemer & Walinga, Boekverkoopers , indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk

alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
7.3. Indien Afnemer een product om welke

reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 30 dagen na aflevering te retourneren aan Riemer & Walinga,

Boekverkoopers, of in de winkel ter ruiling aan te bieden. Afnemer kan in het geval van retournering via de post kiezen voor een ruiling voor

een ander product en/of een Riemer & Walinga tegoedkaart. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde

product onbeschadigd is. De kosten voor deze retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer. In bijzondere situaties kan

Riemer & Walinga, Boekverkoopers besluiten tot terugname van producten zonder dat van ruiling sprake is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met

betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Riemer & Walinga, Boekverkoopers wegens toerekenbare tekortkoming in

de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die

prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Riemer & Walinga, Boekverkoopers voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in

artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Riemer & Walinga, Boekverkoopers heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel

van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke

ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig)

surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of

gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riemer &

Walinga, Boekverkoopers ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Riemer & Walinga, Boekverkoopers behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat

Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Riemer & Walinga, Boekverkoopers uit hoofde van enige overeenkomst

tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten

daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Riemer & Walinga, Boekverkoopers

) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riemer & Walinga, Boekverkoopers enig door Riemer & Walinga,

Boekverkoopers aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te

verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming,

organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-,

nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij

in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Riemer & Walinga, Boekverkoopers wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die

niet te wijten is aan de schuld van Riemer & Walinga, Boekverkoopers noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Riemer & Walinga,

Boekverkoopers of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Riemer & Walinga, Boekverkoopers met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Riemer & Walinga, Boekverkoopers met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. In het geval van een geschil kunt u contact opnemen met de geschillencommissie via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.